BIZ hakda

Guangdong Wanjin Lighting Co., Ltd., Hytaýyň daşary ýurt paýtagty bolan Guangdong welaýatynyň Jiangmen milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda ýerleşýär.Esasan dizaýn, gözleg we önümçilik, LED peýza. Yşyklandyryş we sahna sungat yşyklandyryş önümleriniň önümçiligi, satuwy we tehniki hyzmatlary bilen meşgullanýar.Indi ol Hytaýda LED sahna sungat yşyklandyryş önümleriniň esasy öndürijileriniň birine öwrüldi we içerde we daşary ýurtlarda yşyklandyryş taslamalaryny yşyklandyrmak üçin çuňňur dizaýn maslahat berişini, ýöriteleşdirmegi we beýleki degişli tehniki hyzmatlary hödürleýär.

Soňky ýyllarda bu kompaniýa yzygiderli Anhui Huangshan halkara syýahatçylyk festiwaly, “Star Alliance” ýapyk atrium yşyklandyryş sergisi, “Shaoxing Jinghu” yşyklandyryş sungat sergisi, 2015, 2017 we 2018 Zhongguo dengdu Gadymy şäher halkara yşyklandyryş medeni festiwaly, Şaoksing Meilong kölüniň yşyklandyryş sergisi, jikme-jik maglumat berdi Zhejiang welaýatynyň Mengqi şäheriniň önümlerini dizaýn etmek, öndürmek we işe girizmek, Çengdunyň Pingle gadymy şäheri we 2018-nji ýylda Taýýuanda bahar baýramynyň yşyklandyrylyşy.

Şol bir wagtyň özünde, tehniki gözleglere we ösüşe eýerýäris we eýelerine, dizaýnerlerine we in engineenerlerine deslapky dizaýn we simulýasiýa derňewi, orta möhletli çuňňur barlamak, gijeki ýerlerde ýol görkezmek we yzygiderli tehniki hyzmat etmek ýaly toplumlaýyn hyzmatlary hödürleýäris, ýagtylygyň we ýagtylygyň ajaýyp utgaşmasyna ýetmek üçin.

Döredileli bäri, köp ýyllap toplanan we üznüksiz maýa goýumlaryndan soň we durnukly ösüş strategiýasyna eýerip, kärhana ösmegi üçin üznüksiz güýç berýän ajaýyp gözleg we gözleg ulgamyny döretdi.Geljekde yzygiderli gözleg we innowasiýa düşünjesi arkaly peýzacape yşyklandyryş tehnologiýasynyň öňe gidişligine berk üns bereris, "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" maksadyna eýereris we her bir müşderä has gowy hyzmat bereris!

ARYL Yşyklandyryş Tejribe
MILIONON UYL ÇYKMAK
M2 ÖNÜMLER BAZASY
ARYL Kepillik

Üstünlikleri

ÜSTÜNLIKLER

Netijeli üpjün edýän janly satuw topary
müşderilere sitata we iberiş hyzmatlary.

Hünär topary

Ylmy-barlag toparynyň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar
yşyklandyryş pudagy we müşderilere hemme taraplaýyn hyzmat etmek
Dünýä.

Hil kepilligi

Professional synag enjamlarynyň doly toplumy bar
önümiň hilini üpjün etmek we 2-3 ýyl kepillik bermek,
Adingüklemezden ozal 100% garrylyk synagy.

Önümçilik prosesi

Üpjünçilik zynjyrymyz we çalt logistika çalt, takyklygy üpjün edýär
işiňiziň öňe gitmegini üpjün eder.

RTS

Ibermäge taýyn, garaşmagyň zerurlygy ýok.

SATYlandan soň kepillik

Satuwdan soň hyzmat ediş toparymyz bar, olar gönüden-göni habarlaşarlar we habarlaşarlar.
Islendik tehniki kynçylyksatuwdan soňky hyzmat bölüminiň üsti bilen jikme-jik maglumat we goldaw alyp biler.
★ 2-3 ýyl kepillik
★ Mugt eltip bermek
The Kepillik döwründe hil meselesi bar bolsa, ony abatlamak üçin yzyna ibermek ýa-da indiki topar sargytlary bilen täze önüm ibermek barada gepleşik geçirilip bilner.

Serginiň suraty

sergi (2)
sergi (1)
https://www.wanjinlighting.com/
https://www.wanjinlighting.com/

Kärhana sertifikaty

ROHS, CE, ISO9001 kepillendirilen önümleri bermäge ukyply.
KERTIFIKAT (1)
KERTIFIKAT (2)
KERTIFIKAT (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)