Sorag-jogap

Barlag hiliniň nusgasy barmy?

Hawa, sargyt barlagynyň hilini garşylaýarys, garyşyk nusga hem bar.

Sizde nähili şahadatnama bar?

Häzirki wagtda önümlerimiz üçin CE, RoHS we ISO 9001 şahadatnamasy bar.

Gurşun wagty näme?

10 günlük nusga, köpçülikleýin önümçilik üçin 20-30 iş güni.

OEM we ODM barmy?

Custöriteleşdirilen marka gaplamak we dizaýn bar.

Nädogry nädip işlemeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar. Ikinjiden, kepillik döwründe bizaz mukdarda täze sargyt bilen täze çyralar iberer.Näsaz partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da ara alyp maslahatlaşyp bilerishakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüt.

Leadagtylyk ýagtylygy üçin MOQ çägi barmy?

Pes MOQ, nusga barlamak üçin 1pc bar.

Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT bilen iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.“AirLine” we deňiz gatnawy hem islege bagly däl.

Leadagtylyk çyrasy üçin sargyt nädip dowam etmeli?

Ilki bilen talaplaryňyzy ýa-da arzaňyzy bize habar beriň.Ikinjiden, talaplaryňyza ýa-da tekliplerimize görä sitata berýäris.Üçünjiden, müşderi muny tassyklaýarresmi sargyt üçin nusgalar we ýerler.Dördünjiden, önümçiligi tertipleşdirýäris.

Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerimize 2-5 ýyl kepillik hödürleýäris.