Üýtgeşik peýza. Yşyklandyryş dizaýn usullary

Peýzacape yşyklandyryşynyň obýekti, içerki yşyklandyryşdan we binagärlik gurşawynyň yşyklandyrylyşyndan tapawutlanýar, esasy maksady gijeki peýza .y döretmek üçin sahnanyň täsirini ýokarlandyrmak.Şonuň üçin ýagtylyk we kölege görnüşleri nukdaýnazaryndan has gowy ugur we gözegçilik bilen ýagtylyk çeşmelerini saýlamaga we ähliumumy suw yşyklandyryjy çyralaryny ulanmagy azaltmaga synanyşmalydyrys.

bag landşaftynyň yşyklandyrylyşy
Ingagtylandyryş usullary ýerleşişine baglylykda ep-esli üýtgeýär.Mysal üçin, bag ýolunyň iki gapdalyndaky köçe yşyklary birmeňzeş we üznüksiz yşyklandyrylmalydyr, şeýlelik bilen howpsuzlygyň zerurlygyny kanagatlandyrar.

Yşyklandyryşyň ýagtylygy işjeňligiň we howpsuzlygyň zerurlyklaryna esaslanmalydyr, aşa ýagty ýa-da gaty garaňky bu ýere gelýänlere oňaýsyzlyk döredip biler we yşyklandyryş dizaýny ýalpyldawuklyga aýratyn üns bermelidir.Çyralary agaçlaryň arasynda gizlemek, ýalpyldawuk bolmazdan zerur yşyklandyryşy üpjün edýär.

gazon çyralary
Şeýle hem häzirki zaman peýza. Dizaýnynda ulanylýan barha köp peýza. Çyraçylary bar.Gazon çyralarynyň, köçe çyralarynyň, jaýlanan çyralaryň we ş.m. adaty çäklerini bozup, täzelikçi we döredijilikli.Yşyklandyryş döwründe emele gelen kölegeleriň ululygy, ýagtylyk we kölege daşky gurşaw we atmosfera bilen sazlaşykly bolup, tebigaty ýola goýmak üçin ýagtylygyň we kölegäniň ulanylmagyny has aňsatlaşdyrýar we belli bir sahnany we atmosferany döretmäge has amatly bolýar.

 

Peýzacape yşyklandyryşynyň birnäçe umumy görnüşleri bilen tanyşdyrmak.

1 Agaç yşyklandyrylyşy

agaç çyrasy


Ood Suw çyralary köplenç ýere goýulýar we tertip agaçlaryň görnüşine we görnüşine görä kesgitlenýär.
②Eger agajyň üstünde has ýokary ýagtylyk bermek isleseňiz, ýagtylygy oturtmak üçin agajyň gapdalynda şöhlelenen pozisiýa bilen deň bolan demir polýus ýerleşdirilip bilner.

 

2 Gül düşekleriniň yşyklandyrylmagy

Gül düşekleriniň yşyklandyrylmagy


Level leveler derejesindäki gül ýataklary üçin aşaky yşyklandyryş üçin jadyly jülge çyrasy diýlip atlandyrylýan çyra ulanylýar, çyra köplenç gülüň merkezine ýa-da gyrasyna ýerleşdirilýär, çyranyň beýikligi gülüň beýikligine baglydyr.
Usually Köplenç ulanylýan ýeňil çeşmeler ak reňkli, ykjam floresan, metal halid we LED ýagtylyk çeşmeleri bolup, has ýokary reňk görkeziji görkezijisi bolan ýagtylyk çeşmelerini ulanýar.

 

3 Suw meýdançasynyň yşyklandyrylyşy

Suwuň yşyklandyrylyşy
WaterHaýsy suw we köl yşyklandyrylyşy: lampalar we çyralar kenar sahnasyny şöhlelendirýär, suwuň üstünde şöhlelendirip biler;kenardaky zatlar üçin, yşyklandyrmak üçin elýeterli suwasty çyralar;dinamiki suw üstü üçin elýeterli çyralar suwuň ýüzüni göni şöhlelendirýär.
The Çeşmäniň yşyklandyrylmagy: suw uçarlary bolan ýagdaýynda, ýykylýan ýeriň aşagyndaky howuza ýa-da suwa düşmek üçin yşyklandyryjy enjamlar ýa-da lampalarda iki ýer oturdylýar.Gyzyl, gök we sary başlangyç reňkleri ýygy-ýygydan ulanmak, soň bolsa ýaşyl.
Water Şarlawuklaryň yşyklandyrylmagy: suw akymlary we şarlawuklar üçin çyra düşýän suwuň düýbüne oturdylmalydyr.

 

https://www.wanjinlighting.com/

 


Iş wagty: Noýabr-25-2022