Gizlinlik syýasaty

Bu Gizlinlik Policyörelgesi nädip düşündirýärhttps://www.wanjinlighting.com/ (Saýt"or we") Saýtdan gireniňizde ýa-da satyn alanyňyzda Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnaýar, ulanýar we açýar.

 

Habarlaşyň

Bu syýasaty gözden geçireniňizden soň, goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, gizlinlik amallarymyz barada has giňişleýin maglumat isleseňiz ýa-da şikaýat etmek isleseňiz, e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.cathy@wjzmled.com ýa-da aşakda görkezilen maglumatlary ulanyp poçta arkaly:

 

2-nji gat, 3-nji bina, No19, Gaoxin Gündogar ýoly, Jianghai etraby, Jiangmen şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty.

Şahsy maglumatlary ýygnamak

Saýta gireniňizde, enjamyňyz, Saýt bilen gatnaşygyňyz we satyn alyşlaryňyzy amala aşyrmak üçin zerur maglumatlary ýygnaýarys.Müşderi goldawy üçin biziň bilen habarlaşsaňyz, goşmaça maglumat ýygnap bileris.Bu Gizlinlik Policyörelgelerinde, şahsyýeti anyklaýan şahsyýet baradaky islendik maglumata (aşakdaky maglumatlary goşmak bilen) ýüzlenýärisŞahsy maglumatlar".Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýandygymyz we näme üçin has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky sanawa serediň.

 

Enjam maglumatlary

Collectionygnamagyň maksady: Saýty size takyk ýüklemek we Saýtymyzy optimizirlemek üçin Saýtyň ulanylyşyna analitika geçirmek.

Collectionygnamagyň çeşmesi: Gutapjyklary, gündelik faýllary, web maýaklaryny, bellikleri ýa-da pikselleri ulanyp, Saýtymyza gireniňizde awtomatiki usulda ýygnalýar

Işewürlik maksady bilen aýan etmek: prosessorymyz bilen paýlaşylan “Shopify” [BU MAGLUMATY paýlaşýan kişi bilen başga satyjylary goşuň].

Collectedygnalan şahsy maglumatlar: web brauzeriniň wersiýasy, IP adresi, wagt zolagy, gutapjyk maglumatlary, haýsy sahypalara ýa-da önümlere seredýändigiňizi, gözleg sözleriňizi we Saýt bilen nähili gatnaşygyňyzy goşuň

Sargyt maglumatlary

Collectionygnamagyň maksady: şertnamamyzy ýerine ýetirmek, töleg maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek, iberiş tertibi we faktura we / ýa-da sargyt tassyklamalary bilen üpjün etmek, siziň bilen habarlaşmak, potensial töwekgelçilik ýa-da galplyk üçin sargytlarymyzy barlamak, size önümleri ýa-da hyzmatlary bermek, we biziň bilen paýlaşan islegleriňize laýyk gelende, önümlerimize ýa-da hyzmatlarymyz bilen baglanyşykly maglumatlary ýa-da mahabaty üpjün ediň.

Collectionygnamagyň çeşmesi: sizden ýygnaldy.

Işewürlik maksady bilen aýan etmek: prosessorymyz bilen paýlaşylýar “Shopify”MESELE ÜÇIN, SATYLAN KANALLAR, TÖLEMEK GATYŞLAR, GEÇIRMEK WE DÜZGÜN EDIPLER].

Collectedygnalan şahsy maglumatlar: ady, töleg salgysy, iberiş salgysy, töleg maglumatlary (kredit kartoçkalarynyň belgilerini goşmak bilen

Müşderi goldaw maglumatlary

Collectionygnamagyň maksady:

Collectionygyndy çeşmesi:

Işewürlik üçin aýan etmek:

Collectedygnalan şahsy maglumatlar:

Collectionygnamagyň maksady: müşderi goldawyny bermek.

Collectionygnamagyň çeşmesi: sizden ýygnaldy

Işewürlik maksady bilen aýan etmek: [HYZMATÇYLYK HYZMATYNY ÜPJÜNÇILIK ÜÇIN ULANAN HER SATYRYJY goşuň]

Collectedygnalan şahsy maglumatlar: [GEREK BOLANOK

[Eaşy ÇESKLENDIRMEK GEREK BOLAN BOLSA BOLAN BÖLÜM]

 

Kämillik ýaşyna ýetmedikler

Saýt [INSERT AGE] kiçi ýaşly adamlar üçin niýetlenen däldir.Çagalardan şahsy maglumatlary bilgeşleýin ýygnamarys.Ene-ataňyz ýa-da hossaryňyz bolsa we çagaňyzyň şahsy maglumatlary berendigine ynanýan bolsaňyz, ýok edilmegini haýyş etmek üçin ýokardaky adrese ýüz tutuň.

 

Şahsy maglumatlary paýlaşmak

Hyzmatlarymyzy bermäge we ýokarda görkezilişi ýaly şertnamalarymyzy ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin şahsy maglumatlaryňyzy hyzmat üpjün edijiler bilen paýlaşýarys.

Şahsy maglumatlaryňyzy ulanylýan kanunlara we kadalara boýun bolmak, çagyryşa jogap bermek, gözleg kepilnamasy ýa-da alýan maglumatlarymyz üçin kanuny talaplar ýa-da hukuklarymyzy goramak üçin paýlaşyp bileris.

[BAŞGA HYZMAT ÜPJÜNÇILERI BARADA MAGLUMAT]

[EMATLANMAK ORA-DA TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAR]

 

Özüňi alyp baryş mahabaty

Aboveokarda beýan edilişi ýaly, sizi gyzyklandyrjakdygyna ynanýan mahabat ýa-da marketing aragatnaşyklary bilen üpjün etmek üçin Şahsy Maglumatlaryňyzy ulanýarys.Mysal üçin:

 

[GEREK BOLSA INSERT] Müşderilerimiziň Saýty nähili ulanýandyklaryna düşünmek üçin Google Analytics-i ulanýarys.Google-yň Şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygy barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden alyp bilersiňiz: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.Şeýle hem, Google Analytics-den şu ýerden çykyp bilersiňiz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[Saýtyňyzdaky alyjy işjeňligi barada maglumaty ýygnaýan ÜÇÜNJI TARAPY MARKETING APPYNY ULANSA IFYZ, Saýtdan peýdalanmagyňyz, satyn alşyňyz we mahabat hyzmatdaşlarymyz bilen beýleki web sahypalaryndaky mahabatlarymyz bilen gatnaşygymyzy paýlaşýarys.Bu maglumatlaryň käbirini gönüden-göni mahabat hyzmatdaşlarymyz bilen we käbir ýagdaýlarda gutapjyklary ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanmak arkaly ýygnaýarys we paýlaşýarys (ýerleşýän ýeriňize baglylykda razy bolup bilersiňiz).

 

Maksatly mahabatyň nähili işleýändigi barada has giňişleýin maglumat üçin Tor Mahabat Inisiatiwasyna girip bilersiňiz's (NAI") https://www.networkadvertising.org/understand-online-advertising/how-does-it-work sahypasyndaky bilim sahypasy.

 

Maksatly mahabatdan aşakdakylary ret edip bilersiňiz:

 

[HYZMATDAŞ HYZMATLARY ULANMAKDAN OPT-OUT SÖZLERI goşuň.JEMLE LJI LINKLAR:

 

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

Mundan başga-da, Sanly mahabat bileleşigine girip, bu hyzmatlaryň käbirinden ýüz öwrüp bilersiňiz'çykmak portaly: https://optout.aboutads.info/.

 

Şahsy maglumatlary ulanmak

Hyzmatlarymyzy size hödürlemek üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanýarys, şol sanda: satmak üçin önümleri hödürlemek, tölegleri gaýtadan işlemek, ugratmak we sargydyňyzy ýerine ýetirmek we täze önümler, hyzmatlar we teklipler bilen sizi täzeläp durmak.

 

[Dükanyňyz ýerleşen bolsa ýa-da UREWROPADA HYZMATDAŞLARY IFYZ BOLAN BOLSA BOLAN BÖLÜMI goşuň]

 

Kanuny esas

Maglumatlary goramagyň umumy düzgünnamasyna laýyklykda (GDPR"), Europeanewropa ykdysady sebtiniň ýaşaýjysy bolsaňyz (EEA"), şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky kanuny esaslarda işleýäris:

 

[Kärhanaňyza degişli zatlaryň hemmesini goşuň]

 

Siziň razylygyňyz;

Siz bilen Saýtyň arasyndaky şertnamanyň ýerine ýetirilmegi;

Kanuny borçlarymyzy ýerine ýetirmek;

Durmuş gyzyklanmalaryňyzy goramak üçin;

Jemgyýetiň bähbidine ýerine ýetirilen işi ýerine ýetirmek;

Esasy hukuklaryňyzy we azatlyklaryňyzy bozmaýan kanuny bähbitlerimiz üçin.

Saklamak

Saýtyň üsti bilen zakaz edeniňizde, bu maglumatlary pozmagyňyzy haýyş edýänçäňiz, şahsy maglumatlaryňyzy ýazgylarymyz üçin saklarys.Öçürmek hukugyňyz barada has giňişleýin maglumat üçin serediň'Hukuklaryňyz'aşakdaky bölüm.

 

Awtomatiki karar bermek

EEA-nyň ýaşaýjysy bolsaňyz, karar kabul etmegiň size kanuny täsiri bolan ýa-da size başga-da ep-esli täsir eden ýagdaýynda, diňe awtomatiki karar kabul etmegiň (profilini hem öz içine alýar) esasynda gaýtadan işlemäge garşy çykmaga hakyňyz bar.

 

Müşderiniň maglumatlaryny ulanyp kanuny ýa-da başga bir möhüm ähmiýete eýe bolan doly awtomatiki karar bermek bilen meşgullanýarys.

 

“Shopify” prosessorymyz, size kanuny ýa-da başga bir täsir etmeýän galplyklaryň öňüni almak üçin çäkli awtomatlaşdyrylan kararlary ulanýar.

 

Awtomatiki karar bermegiň elementlerini öz içine alýan hyzmatlar:

 

Gaýtalanan şowsuz amallar bilen baglanyşykly IP adresleriň wagtlaýyn gara sanawy.Bu gara sanaw az sanly dowam edýär.

Gara sanawdaky IP adresleri bilen baglanyşykly kredit kartoçkalarynyň wagtlaýyn gara sanawy.Bu gara sanaw az sanly gün dowam edýär.

 

Şahsy maglumatlary satmak

[IŞ KÖMEKÇILIGI KALIFORNI CONA MASLAHATÇYLYGYNYIV MAZMUNY ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA .YZ

 

Şahsy maglumatlary satmak

[IŞ KÖMEKÇILIGI KALIFORNI CONA MASLAHATÇYLYGYNYIV MAZMUNY ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA .YZ

 

Sahypamyz, Kaliforniýanyň sarp edijileriniň gizlinlik kanuny 2018-nji ýylda kesgitlenişi ýaly şahsy maglumatlary satýar (CCPA").

 

[Goýmak:

 

satylan maglumatlaryň kategoriýalary;

işiňiz kämillik ýaşyna ýetmedikleriň (16 ýaşa çenli) maglumatlary satýandygyna ýa-da tassyklaýjy rugsat alýandygyňyza;

maglumat satmak üçin maliýe höweslendirýän bolsaňyz, höweslendirişiň nämedigi barada maglumat beriň.]

 

 

Hukuklaryňyz

[Dükanyňyz ýerleşen bolsa ýa-da UREWROPADA HYZMATÇYLAR BOLSA IFYZ BOLAN BÖLÜMI goşuň]

 

GDPR

EEA-nyň ýaşaýjysy bolsaňyz, siz hakda saklaýan Şahsy Maglumatlarymyza girmäge, ony täze hyzmata geçirmäge we Şahsy maglumatlaryňyzyň düzedilmegini, täzelenmegini ýa-da pozulmagyny haýyş edip bilersiňiz.Bu hukuklardan peýdalanmak isleseňiz, ýokardaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.]

 

Şahsy maglumatlaryňyz ilki Irlandiýada işlener we soňra Europeewropanyň daşyndan saklamak we mundan beýläk işlemek üçin Kanada we ABŞ-a iberiler.

 

[IŞ KÖMEKÇILIGI KALIFORNI CONA MASLAHATÇYLYGYNYIV GYSGAÇA KANUNY ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAR]

 

CCPA

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy bolsaňyz, siz hakda saklaýan Şahsy Maglumatlarymyza girmäge hakyňyz bar'Bilmek hukugy'), ony täze hyzmata geçirmek we Şahsy maglumatlaryňyzyň düzedilmegini, täzelenmegini ýa-da pozulmagyny haýyş etmek.Bu hukuklardan peýdalanmak isleseňiz, ýokardaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.]

 

Bu haýyşlary öz adyňyzdan ibermek üçin ygtyýarly agent bellemek isleseňiz, ýokardaky adrese ýüz tutuň.

 

Gutapjyklar

Gutapjyk, az mukdarda maglumat'Sahypamyza gireniňizde kompýuteriňize ýa-da enjamyňyza göçürildi.Funksiýa, öndürijilik, mahabat we sosial media ýa-da mazmun gutapjyklary ýaly birnäçe dürli gutapjyklary ulanýarys.Gutapjyklar, web sahypaňyza amallaryňyzy we islegleriňizi (giriş we sebit saýlamak ýaly) ýatda saklamaga mümkinçilik bermek bilen gözleg tejribäňizi has gowulaşdyrýar.Diýmek, bermeýärsiňiz't her gezek sahypa gireniňizde ýa-da bir sahypadan beýlekisine göz aýlanyňyzda bu maglumatlary täzeden girizmeli däl.Kukiler, şeýle hem, web sahypasyny adamlaryň nähili ulanýandyklary barada maglumat berýär'ilkinji gezek baryp görýärler ýa-da ýygy-ýygydan gelýän bolsalar.

 

Saýtymyzdaky tejribäňizi gowulandyrmak we hyzmatlarymyzy bermek üçin aşakdaky gutapjyklary ulanýarys.

 

Kukiniň kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzda näçe wagt galjakdygy onuň ýa-da ýokdugyna baglydyrtutanýerli"or sessiýa"gutapjyk.Sessiýa gutapjyklary, göz aýlamagy bes edýänçäňiz we dowamly gutapjyklar gutarýança ýa-da pozulýança dowam edýär.Ulanylýan gutapjyklarymyzyň köpüsi dowamly we enjamyňyza göçürilen senesinden 30 minutdan iki ýyla çenli dowam eder.

 

Gutapjyklary dürli usullar bilen dolandyryp we dolandyryp bilersiňiz.Gutapjyklary aýyrmak ýa-da blokirlemek, ulanyjy tejribäňize ýaramaz täsir edip biljekdigini we web sahypamyzyň käbir böleklerine doly girip bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 

Brauzerleriň köpüsi gutapjyklary awtomatiki kabul edýärler, ýöne brauzeriňizde köplenç tapylýan brauzer dolandyryşlary arkaly gutapjyklary kabul edip-kabul etmejekdigini saýlap bilersiňiz.'s Gurallar"or Saýlamalar"menýu.Brauzer sazlamalaryňyzy nädip üýtgetmelidigi ýa-da gutapjyklary nädip blokirlemeli, dolandyrmaly ýa-da süzüp boljakdygy barada has giňişleýin maglumat üçin brauzeriňizde tapyp bilersiňiz'kömek faýly ýa-da: www.allaboutcookies.org.

 

Mundan başga-da, gutapjyklary petiklemek, mahabat hyzmatdaşlarymyz ýaly üçünji taraplar bilen maglumatlary paýlaşmagymyzyň doly öňüni alyp bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Hukuklaryňyzy ulanmak ýa-da bu taraplar tarapyndan maglumatlaryňyzyň käbir ulanylyşyny ret etmek üçin aşakdaky görkezmelere eýeriňÖzüňi alyp baryş mahabaty"ýokardaky bölüm.

 

Yzarlama

Nädip jogap bermelidigi barada yzygiderli pudaklaýyn düşünjäniň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýärisYzarlama"signallar, brauzeriňizden şeýle signal tapanymyzda maglumat ýygnamak we ulanyş amallarymyzy üýtgetmeýäris.

 

Üýtgeşmeler

Mysal üçin, amallarymyza ýa-da beýleki amaly, kanuny ýa-da kadalaşdyryjy sebäplere görä üýtgeşmeleri görkezmek üçin wagtal-wagtal bu Gizlinlik Policyörelgelerini täzeläp bileris.

 

Şikaýatlar

Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, şikaýat etmek isleseňiz, aşakda görkezilen maglumatlary ulanyp, e-poçta ýa-da poçta arkaly habarlaşyňHabarlaşyň"ýokarda.

 

Şikaýatyňyza beren jogabymyz bilen kanagatlanmasaňyz, şikaýatyňyzy degişli maglumatlary goramak edarasyna bermäge hakyňyz bar.Dataerli maglumatlary goramak edarasy ýa-da gözegçilik gullugymyz bilen şu ýerde habarlaşyp bilersiňiz: [Siziň ýurisdiksiýaňyzdaky maglumatlary goramak edarasy üçin aragatnaşyk maglumatlary ýa-da web sahypasyny goşuň.Mysal üçin: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

 

Iň soňky täzelenen: 2022.10.21