Hünärment

HYZMAT

● OEM

Bütin dünýäde ykrar edilen zawod we önüm kärleri.
Üznüksiz köpçülikleýin sargytlaryň üpjünçiligi durnukly.
Talap boýunça kepillik möhletini uzaldyň.

● Düzeltmek

Saýtyň anyk derňewi we dizaýn çözgütleri.
Ingagtylygyň ululygy, reňki we ýagtylyk çeşmesi düzülip bilner.
Bazara girýän önümleriň hemmesine kepilnama beriň.

GÖRNÜŞ Yşyklandyryş Zawody

Birnäçe garaşsyz önümçilik liniýalary, garaşsyz önümçilik kuwwaty, baý satyn alyş çeşmeleri we
dolandyryş tejribesi, çykdajylary netijeli dolandyryp bolýar we bahasy has amatly

Çig matearial satyn almalaryň hil kepilligine we baha artykmaçlygyna eýe bolmak

Birnäçe garaşsyz önümçilik liniýalary bilen

Professional galyndy dizaýnyna we ösüş mümkinçiliklerine eýe bolmak

Netijeli köpçülikleýin önümçilik, gurnama we gaplaýyş liniýalary bar

SATYlandan soň kepillik

Siz asylÇyraňyz nähili?Göz öňüne getiriň.Tükeniksiz özleşdirme opsiýalarymyzy öwreniň.
Hakykatdanam siziňki bolan çyrany döretmäge kömek ederis.

Reňk

Çyralaryň daşky reňkini islegiňize görä sazlap bileris we salgylanma üçin degişli material nusgalaryny berip bileris.

Lightagtylyk çeşmesi

Dürli ýokary hilli LED yşyk çeşmeleri bilen enjamlaşdyrylan yşyklandyryş reňk temperaturanyň zerurlyklaryna görä.

Ölçegi

Dürli güýç wattlary bilen enjamlaşdyrylan we lampalaryň ululygyny sazlaýan yşyklandyryş intensiwligiňize görä.

KÖP KÖP ÖNÜMLER

GURNAMA synagy

Çeşme materiallaryndan önümiň gaplanyşyna, önümiň ýokary hilini üpjün etmek üçin
Awtomatiki garrylyk çyzygy, hemişelik temperatura peçleri, sfera synagy, IES synagy, ýokary we pes woltly synag, SMT ......

SATYlandan soň kepillik

Satuwdan soň hyzmat ediş toparymyz bar, olar gönüden-göni habarlaşarlar we habarlaşarlar.
Islendik tehniki kynçylyksatuwdan soňky hyzmat bölüminiň üsti bilen jikme-jik maglumat we goldaw alyp biler.
★ 2-3 ýyl kepillik
★ Mugt eltip bermek
The Kepillik döwründe hil meselesi bar bolsa, ony abatlamak üçin yzyna ibermek ýa-da indiki topar sargytlary bilen täze önüm ibermek barada gepleşik geçirilip bilner.